AO/OS č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaný orgán č. 1026

Připravované normy

  • prEN 15089  Ochranné systémy pro oddělení výbuchu
  • EN 15188 Stanovení podmínek pro samovznícení pro nahromaděný prach
  • EN 1539 Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek – Bezpečnostní požadavky
  • EN 1755:2008 Bezpečnost manipulačních vozíků – Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu – Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu