AO/OS č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaný orgán č. 1026

Statická elektřina

 • ČSN 33 2030:2004 Elektrostatika – Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny
 • ČSN EN 61340-2-1:2003 Elektrostatika – Část 2-1: Metody měření – Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj
 • ČSN EN 61340-2-3:2001 Elektrostatika – Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých rovinných materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje
 • ČSN EN 61340-3-1:2003 Elektrostatika – Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů – Model lidského těla (HBM) – Zkoušení součástek
 • ČSN EN 61340-3-2:2003 Elektrostatika – Část 3-2: Metody simulace elektrostatických jevů – Strojový model (MM) – Zkoušení součástek
 • ČSN EN 61340-4-1:2004 Elektrostatika – Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah
 • ČSN EN 61340-4-3:2002 Elektrostatika – Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Obuv
 • ČSN EN 61340-4-5:2005 Elektrostatika – Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Elektrostatika – Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou
 • ČSN EN 61340-5-1:2001 Elektrostatika – Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Všeobecné požadavky
 • ČSN EN 61340-5-2:2001 Elektrostatika – Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Uživatelský návod
 • ČSN EN ISO 20344:2005 Osobní ochranné prostředky – Metody zkoušení obuvi
 • ČSN EN 20345:2005 Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv
 • ČSN EN 20346:2005 Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv
 • ČSN EN 20347:2005 Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv
 • ČSN EN 13794:2003 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Únikový autonomní dýchací přístroj s uzavřeným okruhem – Požadavky, zkoušení a značení
 • ČSN EN 1081:1998 Pružné podlahové krytiny – Zjišťování elektrického odporu
 • ČSN EN 1149-1:1997 Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti – Část 1: Povrchový měrný odpor – Zkušební metody a požadavky
 • ČSN EN 1149-2:1998 Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti – Část 2: Zkušební metoda pro měření vnitřního odporu
 • ČSN EN 1149-3:2004 Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti – Část 3: Metody zkoušení pro měření snížení náboje
 • ČSN EN 1360:1999 Pryžové hadice a hadice s koncovkami – Palivové hadice pro výdejní čerpací stanice – Specifikace
 • ČSN EN 1637:2000 Lehké dopravní pásy – Zkušební metody pro měření elektrického odporu
 • ČSN EN 1718:1999 Dopravní pásy – Zkušební metoda pro měření elektrostatického pole generovaného běžícím lehkým dopravním pásem
 • ČSN EN 1761:1999 Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro cisternové vozy – Specifikace
 • ČSN EN 1762:2004 Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn nad 25 barů (2,5 MPa) – Specifikace
 • ČSN EN ISO 8031:1998 Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami – Stanovení elektrického odporu
 • ČSN EN ISO 8028:2001 Pryžové a/nebo plastové hadice s koncovkami pro bezvzduché stříkání nátěrových hmot – Specifikace
 • ČSN EN ISO 284:2004 Dopravní pásy – Elektrická vodivost – Technické požadavky a metody zkoušení