Autorizovaná osoba č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaná osoba č. 1026

Konstrukční normy: Analyzátory plynu a kyslíkoměry

ČSN EN 45544-1:2015 Ovzduší na pracovišti – Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par – Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody

ČSN EN 45544-2:2015 Ovzduší na pracovišti – Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par – Část 2: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací v oblasti limitních hodnot

ČSN EN 45544-3:2015 Ovzduší na pracovišti – Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par – Část 3 Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací daleko nad limitními hodnotami

ČSN EN 45544-4:2015 Ovzduší na pracovišti – Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par – Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu

ČSN EN 50104:2011 Elektrická zařízení pro detekci kyslíku – Požadavky na provedení a metody zkoušek

ČSN EN 50270:2015 Elektromagnetická kompatibilita – Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů a kyslíkoměrů

ČSN EN 50271:2011 Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů a kyslíkoměrů – Požadavky a zkoušky zařízení používající software a nebo digitální technologie

ČSN EN 50194-1:2009 Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách – Zkušební metody a funkční požadavky

ČSN EN 50194-2:2007 Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách – Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích na rekreačních vozidlech a podobných prostorech – Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky

ČSN EN 50244:2016 Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných domech – Návod pro výběr, instalaci, používání a údržbu

ČSN EN 50291-1:2010 Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách – Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky

ČSN EN 50291-2:2011 Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech – Část 2: Elektrická zařízení pro pevné instalace v rekreačních vozidlech a podobných prostorech, včetně rekreačních plavidel – Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky

ČSN EN 50292:2014 Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách – Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu

ČSN EN 50379-1:2013 Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek

ČSN EN 50379-2:2013 Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení – Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení

ČSN EN 50379-3:2013 Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení – Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení

ČSN EN 50402:2006 Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých a toxických plynů nebo par nebo kyslíku – Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů detekce plynů

ČSN EN 60079-29-1:2008 Výbušné atmosféry – Část 29-1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

ČSN EN 60079-29-2:2008 Výbušné atmosféry – Část 29-2: Detektory plynů – Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku

ČSN EN 60079-29-3:2014 Výbušné atmosféry – Část 29-3: Detektory plynů – Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů

ČSN EN 60079-29-4:2010 Výbušné atmosféry – Část 29-4: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů s otevřenou cestou