Autorizovaná osoba č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaná osoba č. 1026

Konstrukční normy: Elektromagnetická kompatibilita

ČSN EN 61000-4-2:2009 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-2: Zkušební a měřicí technika – Elektrostatický výboj – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-3:2006 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-3: Zkušební a měřicí technika – Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-4:2013 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-4: Zkušební a měřicí technika – Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-5:2007 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-5: Zkušební a měřicí technika – Rázový impuls – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-6:2009 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4: Zkušební a měřicí technika – Oddíl 6: Odolnost proti rušením šířeným vedením indukovaným vysokofrekvenčními poli

ČSN EN 61000-4-8:2010 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-8: Zkušební a měřicí technika – Magnetické pole síťového kmitočtu – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-9:1996 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-9: Zkušební a měřicí technika – Pulsy magnetického pole – zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-11:2005 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-11: Zkušební a měřicí technika – Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí – Zkoušky odolnosti

ČSN EN 61000-4-12:2007 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-12: Zkušební a měřicí technika – Tlumená sinusová vlna – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-13:2003 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-13: Zkušební a měřicí technika – Harmonické a meziharmonické včetně signálů v rozvodných sítích na střídavém vstupu/výstupu napájení – Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti

ČSN EN 61000-4-14:2000 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-14: Zkušební a měřicí technika – Kolísání napětí – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-27:2001 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-27: Zkušební a měřicí technika – Nesymetrie – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-28:2000 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-28: Zkušební a měřicí technika – Kolísání síťového kmitočtu – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-29:2001 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-29: Zkušební a měřicí technika – Krátkodobé poklesy, krátká přerušení a pomalé změny napětí na vstupech stejnosměrného napájení – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-6-3:2006 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-3: Kmenové normy – Emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

ČSN EN 61000-6-4:2007 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-4: Kmenové normy – Emise – Průmyslové prostředí

ČSN EN 50121-1:2007 Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 1: Všeobecně

ČSN EN 50121-3-1:2007 Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 3-1: Drážní vozidla – Vlak a celkové vozidlo

ČSN EN 50121-3-2:2007 Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 3-2: Drážní vozidla – Zařízení

ČSN EN 50121-4:2007 Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

Normy pro skupiny výrobků – emise

ČSN EN 55011:2010 Průmyslová, vědecká a lékařská (ISM) vysokofrekvenční zařízení – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření

ČSN EN 55014-1:2007 Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 1: Emise

ČSN EN 55015:2007 Meze a metody měření charakteristik rádiového vysokofrekvenčního způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

ČSN EN 55022:2011 Zařízení informační techniky – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření

Normy pro skupiny výrobků – odolnost

ČSN EN 61000-6-1:2007 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-1: Kmenové normy – Odolnost – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

ČSN EN 61000-6-2:2006 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-2: Kmenové normy – Odolnost pro průmyslové prostředí

ČSN EN 61439-1:2012 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 61800-3:2005 Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí – Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody

ČSN EN 61543:1997 Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití – Elektromagnetická kompatibilita

ČSN EN 61547:2010 Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely – EMC – požadavky odolnosti

ČSN EN 62040-2:2006 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 2: Požadavky EMC

ČSN EN 50130-4:2012 Poplachové systémy – Část 4: Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci

ČSN EN 60870-2-1:1998 Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 2: Provozní podmínky – Oddíl 1: Napájení a elektromagnetická kompatibilita

ČSN EN 50270:2007 Elektromagnetická kompatibilita – Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku

ČSN EN 55024:2011 Zařízení informační techniky – Charakteristiky odolnosti – Meze a metody měření

ČSN EN 55014-2:1998 Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 2: Odolnost – Norma skupiny výrobků

ČSN EN 61204-3:2001 Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem – Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

ČSN EN 13763-26:2005 Výbušniny pro civilní použití – Rozbušky a zpožďovače – Část 26: Definice, metody a požadavky na zařízení a příslušenství pro spolehlivou a bezpečnou funkci rozbušek a zpožďovačů

ČSN P CEN/TS 13763-27:2005 Výbušniny pro civilní použití – Rozbušky a zpožďovače – Část 27: Definice, metody a požadavky na elektronické iniciační systémy