Autorizovaná osoba č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaná osoba č. 1026

Konstrukční normy: Statická elektřina

CLC/TS 60079-32-1:2016 Výbušné atmosféry – Část 32-1: Nebezpečí od statické elektřiny – Návod (pouze v anglickém jazyce) – nahradila ČSN 33 2030:2004 Elektrostatika – Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN EN 60079-32-2:2015 Výbušné atmosféry – Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny – Zkoušky

ČSN EN 1081:1998 Pružné podlahové krytiny – Zjišťování elektrického odporu

ČSN EN 1149-1:2007 Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti – Část 1: Zkušební metoda pro měření povrchového měrného odporu

ČSN EN 1149-2:1998 Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti – Část 2: Zkušební metoda pro měření vnitřního odporu

ČSN EN 1149-3:2004 Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti – Část 3: Metody zkoušení pro měření snížení náboje

ČSN EN 1360:2013 Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro výdejní palivové čerpací systémy – Specifikace

ČSN EN 1761:1999 Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro cisternové vozy – Specifikace

ČSN EN 1762:2004 Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn nad 25 barů (2,5 MPa) – Specifikace

ČSN EN 13415:2010 Zkoušení lepidel na podlahové krytiny – Stanovení elektrického odporu filmů lepidel a sestav

ČSN EN 13483:2013 Pryžové a plastové hadice s koncovkami s vnitřním odpařováním paliva pro výdejní palivové čerpací systémy – Specifikace

ČSN EN 13794:2003 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Únikový autonomní dýchací přístroj s uzavřeným okruhem – Požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 61340-2-1:2016 Elektrostatika – Část 2-1: Metody měření – Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj

ČSN EN 61340-2-3:2001 Elektrostatika – Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých rovinných materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje

ČSN EN 61340-3-1:2007 Elektrostatika – Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů – Časové průběhy elektrostatického výboje pro model lidského těla (HBM)

ČSN EN 61340-3-2:2007 Elektrostatika – Část 3-2: Metody simulace elektrostatických jevů – Časové průběhy elektrostatického výboje pro strojový model (MM)

ČSN EN 61340-4-1:2004 Elektrostatika – Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah

ČSN EN 61340-4-3:2002 Elektrostatika – Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Obuv

ČSN EN 61340-4-5:2005 Elektrostatika – Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Elektrostatika – Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

ČSN EN 61340-5-1:2017 Elektrostatika – Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Obecné požadavky

ČSN EN 61340-5-2:2008 Elektrostatika – Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Uživatelský návod

ČSN EN ISO 284:2013 Dopravní pásy – Elektrická vodivost – Technické požadavky a metody zkoušení

ČSN EN ISO 8028:2001 Pryžové a/nebo plastové hadice s koncovkami pro bezvzduché stříkání nátěrových hmot – Specifikace

ČSN EN ISO 8031:2010 Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami – Stanovení elektrického odporu a vodivosti

ČSN EN ISO 20344:2012 Osobní ochranné prostředky – Metody zkoušení obuvi

ČSN EN ISO 20345:2012 Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv

ČSN EN ISO 20346:2014 Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv

ČSN EN ISO 20347:2012 Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv

ČSN EN ISO 21178:2013 Lehké dopravní pásy – Určení elektrického odporu

ČSN EN ISO 21179:2013 Lehké dopravní pásy – Určení elektrického pole generovaného běžícím lehkým dopravním pásem

ČSN IEC 93:1997 Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov. Metódy merania vnútornej rezistivity a povrchovej rezistivity tuhých elektroizolačných materiálov

ČSN IEC 167:1993 Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov. Skúšobné metódy na stanovenie izolačného odporu tuhých elektroizolačných materiálov