Autorizovaná osoba č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaná osoba č. 1026

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele FTZÚ

soubory ke stažení  Inzerát MPO  Čestné prohlášení

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

 

ředitel/ka státního podniku Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.,

se sídlem Pikartská 1337/7, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČ: 716 00

Charakteristika náplně funkce:

 • realizace koncepce, rozvoje a strategie státního podniku v souladu s hospodářskou politikou státu, zájmy státu a vizí zakladatele
 • řízení, rozhodování, koordinace a vykonávání dohledu nad klíčovými procesy
 • manažerské řízení státního podniku
 • efektivní rozvíjení profesionálních vztahů na úrovni zaměstnanců, partnerů, zakladatele, orgánů státní správy, včetně rozvíjení profesionálních vztahů v rámci mezinárodní reprezentace
 • řízení alokace zdrojů pro potřeby naplnění činností, cílů a strategie státního podniku

 

Základní požadavky:

 • státní občanství ČR
 • ke dni podání přihlášky dosažení věku 25 let
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu technického, ekonomického nebo právního směru
 • negativní osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • výpis z rejstříku trestů bez záznamu
 • bezdlužnost
 • doložení čestného prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce
 • minimálně 3 roky praxe v manažerské pozici
 • kandidát/ka si dále musí být vědom/a, že jako ředitel/ka státního podniku nebude moci:
 1. podnikat nebo vykonávat jinou výdělečnou činnost v předmětu podnikání podniku, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody podniku pro jiného,
 2. být členem/členkou statutárního nebo kontrolního orgánu právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání,
 3. účastnit se na podnikání obchodní korporace se stejným nebo obdobným předmětem podnikání nebo vykonávat ve prospěch této právnické osoby jinou výdělečnou činnost, s výjimkou vlastnictví akcií nabytých v kuponové privatizaci;
 4. navazovat pracovněprávní vztah k jinému zaměstnavateli bez souhlasu zakladatele.

Odborné a osobnostní předpoklady pro úspěšný výkon funkce

 • orientace v oboru působení podniku
 • zkušenosti v řízení, nebo zkušenosti ve funkci managementu
 • orientace v legislativě spojené s činností státního podniku
 • zkušenosti z výrobní, technické a ekonomické činnosti,
 • koncipování strategických plánů a podnikatelských záměrů pro delší časové období, zkušenost s přímým řízením realizace projektů
 • výhodou znalost anglického jazyka slovem i písmem – úroveň alespoň B1
 • dobré organizační a komunikační dovednosti
 • kreativita, dynamičnost, samostatnost a cílevědomost
 • schopnost vést a motivovat tým
 • vysoká výkonnost.

Písemná přihláška bude obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče/uchazečky
 • datum a místo narození uchazeče/uchazečky
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu uchazeče/uchazečky (telefonický a případně e-mailový kontakt)
 • datum a podpis uchazeče/uchazečky

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • životopis ve formátu EUROPASS, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • motivační dopis
 • písemný návrh Koncepce řízení a rozvoje podniku pro minimálně další tři roky v rozsahu max. 5 normostran
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (bez záznamu)
 • osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971). Vzhledem ke lhůtám pro vydání osvědčení postačí v přihlášce do výběrového řízení doložit „Potvrzení o přijetí žádosti o vydání osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb.“ Vydané osvědčení lze v takovém případě doložit následně.
 • čestné prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce ve smyslu § 152 odst. 2 a § 153 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o splnění podmínek ve smyslu § 6 a § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • kopie dalších dokladů uváděných v životopisu
 • písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám za účelem výběrového řízení
 • ověřená kopie dokladu o bezdlužnosti ne starší než 3 měsíce nebo potvrzená kopie žádosti o vydání dokladu o bezdlužnosti:
 1. u orgánů Finanční správy České republiky,
 2. u orgánů Celní správy České republiky,
 3. na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění,
 4. na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

(za bezdlužnou se považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, jejichž včasné a řádné plnění bude doloženo) – vzhledem ke lhůtám pro vydání dokladu o bezdlužnosti postačí v přihlášce do výběrového řízení doložit potvrzenou kopii žádosti o vydání dokladu o bezdlužnosti. Pro následné projednání před Výborem pro personální nominace, v souladu se zákonem č. 353/2019 Sb., nominační zákon, však musí být předloženy doklady o bezdlužnosti. Proto doporučujeme o jejich vydání požádat co nejdříve.

Předpokládaný nástup: leden 2021

Přihlášky doručte do dne 3.listopadu 2020, do 13:00 hodin na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ing. Lukáš Trsek, ředitel odboru řízení resortních organizací, Na Františku 32, 110 00 Praha 1

s označením NEOTVÍRAT „Přihláška do výběrového řízení na funkci ředitel státního podniku Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.