Autorizovaná osoba č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaná osoba č. 1026
Národní: Autorizovaná osoba AO 210 pro:
 • Zařízení a ochranné systémy určené do prostředí s nebezpečím výbuchu podle NV č. 116/2016 Sb. (směrnice 2014/34/EU). Autorizace platí pro všechny moduly prokazování shody. Elektrická zařízení nízkého napětí podle NV č. 17/2003 Sb. (směrnice 73/23/EEC)
 • Vybrané stavební výrobky podle NV č. 163/2002 Sb.
Mezinárodní:
 • Notifikovaná osoba NB 1026 pro zařízení a ochranné systémy určené do prostředí s nebezpečím výbuchu pro směrnici 2014/34/EU. Jsme notifikování pro všechny moduly prokazování shody.
 • Člen mezinárodního systému IEC Ex
 • Schválený certifikační orgán ExCB a zkušební laboratoř ExTL v mezinárodním certifikačním systému IECEx Scheme
  Akreditace:
 • Akreditovaný certifikační orgán č. 3051
  • elektrická a neelektrická zařízení a ochranné systémy do prostředí s nebezpečím výbuchu
  • ověřování systému řízení jakosti u výrobců zařízení a ochranných systémů do prostředí s nebezpečím výbuchu
  • elektrické rozvaděče nízkého napětí a čerpadla pro domácnost
  • zařízení pro nanášení nátěrových hmot
  • hodnocení opatření proti účinkům elektrostatického výboje
  • elektrické vybavení strojů pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • analyzátory hořlavých a toxických plynů a kyslíku
  • elektromagnetická kompatibilita
 • Akreditované zkušební laboratoře č. 1019
  • elektrická a neelektrická zařízení a ochranné systémy pro prostory s nebezpečím výbuchu
  • elektrická zařízení nízkého napětí
  • analyzátory hořlavých a toxických plynů a kyslíku
  • elektrostatické vlastnosti materiálů
  • vlastnosti materiálu z hlediska mechanických jisker
  • elektromagnetická kompatibilita
  • fyzikální vlastnosti hořlavých plynů a par
  • speciální zkoušky odolnosti automobilových nádrží proti hoření
 • Akreditovaný inspekční orgán typu „A“ č. 4031
  • instalace elektrických a neelektrických zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu podle NV 406/2004 Sb. (směrnice 1999/92/EC)
  • prostředky prevence a ochrany výbuchu podle NV 406/2004 Sb. (směrnice 1999/92/EC)
  • elektromagnetická kompatibilita elektrických instalací
  • způsobilost firem k provádění oprav nevýbušných zařízení
  Další způsobilosti:
 • Člen certifikační společnosti CQS a IQNet pro certifikaci systémů jakosti
 • Odborné pracoviště pověřené Českým Báňským Úřadem pro vydávání odborných posudků ve vztahu k výbuchu č. oprávnění 1355/95/Fe/Če.
 • Ústav kvalifikovaný pro soudně znaleckou činnost v oblasti bezpečnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu pověřený Ministerstvem spravedlnosti.