Interní protikorupční program

Fyzikálně technického zkušebního ústavu, s.p.

Interní protikorupční program (dále jen „protikorupční program“) je zpracován na základě požadavku MPO č.j. MPO 40996/15/10300/10000 a navazuje na Resortní Interní Program RIPP MPO.

Vymezení korupce

Korupci lze charakterizovat jako vztah dvou stran (přičemž i v tomto smluvním vztahu platí, že na jedné straně může být více subjektů), ve kterém jedna strana poruší své povinnosti, především pak zneužije určitou pravomoc (zneužití pravomoci v sobě zahrnuje též zneužití postavení), za což získá neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu jiné osoby, přičemž i druhá strana získá určité neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a mezi porušením povinnosti a neoprávněným zvýhodněním je souvislost (spojitost). Pojem korupce zahrnuje formy úplatku jako je poskytnutí finančních prostředků, poskytnutí informací, věcí, služeb, protislužeb.

Cíl programu

Cílem protikorupčního programu je pomocí preventivních interních kontrolních postupů odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik protiprávního jednání v FTZÚ při těch činnostech, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce.

Protikorupční opatření (vytváření a posilování protikorupčního klimatu)

Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření korupčního jednání.

Zaměstnavatel

 • Má v systému řízení zapracované formou interních předpisů a kontrolních mechanismů prvky, které minimalizují možnost korupčního jednání.
 • Provádí důsledně kontrolu jejich dodržování
 • Má stanoveny rozhodovací kompetence

 • Podává veřejnosti informace v rozsahu vyžadovaném platnou legislativou, ( zák.č. 137/2006 Sb., zák. č. 106/1999Sb.)

 • Důsledně eviduje a prošetřuje všechny podněty signalizující korupci

Zaměstnanci

 • Nevytvářejí potenciální podmínky pro možnou korupci, ale naopak jim svým jednáním a chováním předcházejí

 • Jednají a rozhodují nestranně a dodržují platné předpisy

 • Nepřijímají dary, které nemají charakter propagačních předmětů zjevně male hodnoty

 • Informují zaměstnavatele o korupci nebo o pokusech o korupci jak ze strany zákazníků, tak ze strany dodavatelů

 • Odmítají nabídky požitků, kdy nabízející žádnou protislužbu nepožaduje, ale cíleně u přijímajícího vyvolává pocit závazku

 • Pokud možno neudržují soukromé styky se subjekty, ve vztahu k nimž vykonává podnik profesní činnosti s potenciální možností korupce

 • Neprodleně oznamují přímému nadřízenému, pokud jsou ve vyřizované věci podjatí, nebo by u nich mohlo dojít ke střetu zájmů,

 • Nepodléhají nátlaku zákazníků na přednostní vyřizování zakázek

 • Oznamují zaměstnavateli úplné informace o případném podezření na korupční jednání
 • Nezneužívají informace získané v souvislosti s výkonem zaměstnání ve vlastní prospěch nebo prospěch jiných osob
 • Nepoškozují svým jednáním zájmy a dobrou pověst FTZÚ

Oznamování :

Stížnosti a podněty na prošetření korupčního jednání zaměstnanců lze podávat:

 • Písemně na adresu: Ing. Martin Zámrský, ředitel; Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. ; Pikartská 1337/7, 71600 Ostrava- Radvanice

 • Elektronicky na adresu: zamrsky@ftzu.cz

Stížnosti a podněty na prošetření korupčního jednání ředitele, Ing.Martin Zámrský lze podávat

 • Písemně na adresu: Ing. Andrea Labajová; Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. ; Pikartská 1337/7, 71600 Ostrava Radvanice

 • Elektronicky na adresu: labajova@ftzu.cz

Oznámení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, kontaktní poštovní adresu a podpis oznamovatele nebo označení firmy, její sídlo, označení a podpis statutárního zástupce, je-li oznamovatelem právnická osoba

 • stručný popis toho, čeho se oznámení týká včetně identifikace osoby/zaměstnance kterého se oznámení týká
 • konkrétní údaje, které pomohou při prošetřování korupčního jednání

Pokud je oznámení podané bez uvedení zpětné adresy pro doručení odpovědi nebo nelze-li z podání ani jiným způsobem identifikovat kontakt na oznamovatele, je podání považováno za anonymní.

V případě anonymního podání je stížnost rovněž prošetřovaná, ale bez oznámení výsledku šetření oznamovateli.  FTZÚ chrání informace obsažené v jakémkoliv oznámení, které bylo učiněno v dobré víře ve smyslu důvodného přesvědčení, přestože bylo mylné. Při úmyslném nepravdivém oznámení bude postupováno podle platných právních předpisů.

Identifikace hlavních rizikových oblastí:

 • nakupování movitých a nemovitých věcí nebo nakupování služeb
 • prodej movitých a nemovitých věcí
 • sdělování obchodních nebo technických informací třetí straně
 • porušování nestrannosti nebo poskytování služeb, vedoucích k neoprávněnému zvýhodňování zákazníka
 • externí poradenství

Tento interní protikorupční program je platný dnem zveřejnění na internetových stránkách FTZÚ.

V Ostravě Radvanicích dne 03.01.2022

Ing.Martin Zámrský, ředitel

Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.

IČ: 00577880 / DIČ: CZ00577880

Adresáře
Info

Pikartská 1337/7, 716 00,

Ostrava – Radvanice

+420 595 223 111
ftzu@ftzu.cz