Normy

Instalační normy nevýbušných elektrických zařízení

ČSN EN 60079-10-1 Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečnýchprostorů – Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN 60079-10-2 Výbušné atmosféry – Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů –
Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

ČSN EN 60079-14 Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických
instalací

ČSN EN 60079-17 Výbušné atmosféry – Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických
instalací

ČSN EN 60079-19 Výbušné atmosféry – Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování
zařízení

ČSN 332340 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin

ČSN EN 60079-30-1 Výbušné atmosféry – Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné
ohřevy – Všeobecné a zkušební požadavky

ČSN EN 60079-30-2 Výbušné atmosféry – Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné
ohřevy – Návod pro navrhování, instalaci a údržbu

ČSN EN 50628 Zřizování elektrických instalací v hlubinných dolech

Základní konstrukční normy

Nevýbušná elektrická zařízení:

ČSN EN 60079-0 Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Obecné požadavky

ČSN EN 60079-1 Výbušné atmosféry – Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem „d“

ČSN EN 60079-2 Výbušné atmosféry – Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním
přetlakem „p“

ČSN EN 60079-5 Výbušné atmosféry – Část 5: Ochrana zařízení pískovým závěrem „q˝

ČSN EN 60079-6 Výbušné atmosféry – Část 6: Zařízení chráněné olejovým závěrem „o“

ČSN EN 60079-7 Výbušné atmosféry – Část 7: Zařízení chráněná zajištěným provedením
„e“ (zatím pouze v anglickém jazyce, v červnu vyjde český překlad)

ČSN EN 60079-11 Výbušné atmosféry – Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností „i“

ČSN EN 60079-13 Výbušné atmosféry – Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním
přetlakem „p“

ČSN EN 60079-15 Výbušné atmosféry – Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”

ČSN IEC 79-16 Analyzátorové domky chráněné nuceným větráním

ČSN EN 60079-18 Výbušné atmosféry – Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou
„m“

ČSN EN 60079-25 Výbušné atmosféry – Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy

ČSN EN 60079-26 Výbušné atmosféry – Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga

ČSN EN 60079-27 Výbušné atmosféry – Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného
sběrnicového systému (FISCO)

ČSN EN 60079-28 Výbušné atmosféry – Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů
používajících optické záření

ČSN EN 60079-30-1 Výbušné atmosféry – Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné
ohřevy – Všeobecné a zkušební požadavky

ČSN EN 60079-31 Výbušné atmosféry – Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu
závěrem „t“

CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry – Část 32-1: Nebezpečí od statické elektřiny –
Návod (pouze v anglickém jazyce)

ČSN EN 60079-35-1 Výbušné atmosféry – Část 35-1: Přilbová svítidla pro plynující doly –
Všeobecné požadavky – Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu

ČSN EN 60079-35-2 Výbušné atmosféry – Část 35-2: Přilbová svítidla pro plynující doly –
Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání
jiskry

CLC/TS 60079-40 Výbušné atmosféry – Část 40: Požadavky na procesní těsnění mezi
hořlavými kapalinami v procesním zařízení a elektrickými systémy (pouze v anglickém
jazyce)

Nevýbušná neelektrická zařízení:

ČSN EN ISO 80079-36 Výbušné atmosféry – Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné
atmosféry – Základní metody a požadavky

ČSN EN ISO 80079-37 Výbušné atmosféry – Část 37: Neelektrická zařízení pro výbušné
atmosféry – Neelektrické typy ochrany bezpečnou konstrukcí „c“, hlídání iniciačních zdrojů
„b“, kapalinový závěr „k“

ČSN EN ISO/IEC 80079-38 Výbušné atmosféry – Část 38: Zařízení a součásti pro výbušné
atmosféry v podzemních dolech

ČSN EN 1127-1 Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní
koncepce a metodika

ČSN EN 1127-2 Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 2: Základní
koncepce a metodika pro doly

ČSN EN 50303 Zařízení skupiny I, kategorie M1, určená pro použití za přítomnosti methanu
a/nebo uhelného prachu

ČSN EN 14983  Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech – Zařízení a ochranné systémy pro degazaci důlního plynu

ČSN EN 14986 Konstrukce ventilátorů pro práci v prostorech s nebezpečím výbuchu

ČSN EN 15198 Metodika hodnocení rizika vznícení pro neelektrická zařízení a součásti
určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Spalovací motory

ČSN EN 1834-1 Pístové spalovací motory – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 1: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými plyny a parami

ČSN EN 1834-2 Pístové spalovací motory – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 2: Motory skupiny I pro použití v podmínkách práce pod zemí s možným výskytem důlního plynu a/nebo hořlavého prachu

ČSN EN 1834-3 Pístové spalovací motory – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 3: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými prachy

Vysokozdvižné vozíky

ČSN EN 1755 Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zařízení benzínových čerpacích stanic

ČSN EN 13012 Benzínové čerpací stanice – Konstrukce a provoz výdejních pistolí

ČSN EN 13617-1 Benzínové čerpací stanice – Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních stojanů a dálkových čerpacích jednotek

ČSN EN 13617-2 Benzínové čerpací stanice – Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních stojanech

ČSN EN 13617-3 Benzínové čerpací stanice – Část 3: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur

ČSN EN 13617-4 Benzínové čerpací stanice – Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích

ČSN EN 13160-1 Systémy zjišťování netěsností – Část 1: Všeobecné zásady

ČSN EN 13160-2 Systémy pro zjišťování netěsností – Část 2: Požadavky a metody pro zkoušení/posuzování tlakových a vakuových systémů

ČSN EN 13160-3 Systémy pro zjišťování netěsností – Část 3: Požadavky a metody zkoušení/posuzování kapalinových systémů pro nádrže

ČSN EN 13160-4 Systémy pro zjišťování netěsností – Část 4: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro systémy zjišťování netěsností založených na senzorech

ČSN EN 13160-5 Systémy pro zjišťování netěsností – Část 5: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro měřicí systémy v nádrži a tlakové potrubní systémy

ČSN EN 13160-6 Systémy pro zjišťování netěsností – Část 6: Snímače v kontrolních sondách

ČSN EN 13160-7 Systémy pro zjišťování netěsností – Část 7: Všeobecné požadavky a zkušební metody na meziprostory, obložení proti únikům a ochranné duplikátorové pláště

Ochranné systémy (potlačení výbuchu, odlehčení výbuchu, oddělení výbuchu)

ČSN 38 9683 Návod na inertizaci jako prevenci proti výbuchu

ČSN EN 730-1 Zařízení pro plamenné svařování – bezpečnostní zařízení Část 1: Zahrnující zhášecí vložku

ČSN EN 14373 Systémy pro potlačení výbuchu

ČSN EN 14460 Zařízení odolné výbuchovému tlaku

ČSN EN 14491 Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu

ČSN EN 14591-2 Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech – Ochranné systémy – Část 2: Pasivní vodní korýtkové uzávěry

ČSN EN 14591-4 Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech – Ochranné systémy – Část 4: Automatické hasicí systémy pro razicí stroje (připravuje se)

ČSN EN 14797 Zařízení pro odlehčení výbuchu

ČSN EN 14983 Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech – Zařízení a ochranné systémy pro degazaci důlního plynu

ČSN EN 14994 Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu plynů

ČSN EN 15089 Systémy pro oddělení výbuchu

ČSN EN 16009 Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu

ČSN EN 16020 Protiexplozní komíny

ČSN EN 16447 Zpětné protiexplozní klapky

ČSN EN ISO 16852 Protiexplozní pojistky – Funkční požadavky, zkušební metody a omezení použití

TNI CEN /TR 16793 Aplikační příručka pro použití protiexplozivních pojistek

CEN/TR 16829 Korečkové elevátory – Ochrana a prevence proti požáru a výbuchu – Č8st 1: Prevence a odlehčení výbuch

Elektrická bezpečnost

ČSN EN 50124-1 Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení

ČSN EN 60034-5 Točivé elektrické stroje – Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) – Klasifikace

ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60335-1 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60335-2-41 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla

ČSN EN 60335-2-51 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody

ČSN EN 60439-1 Rozváděče nn – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

ČSN EN 60439-2 Rozváděče nn – Část 2: Zvláštní požadavky na přípojnicové rozvody

ČSN EN 60439-3 Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice

ČSN EN 60598-1 svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

ČSN EN 60745-1 Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 61010-1 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 61347-1 Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 62208 Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí – Obecné požadavky

EMC

ČSN EN 61000-4-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-2: Zkušební a měřicí technika – Elektrostatický výboj – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-3: Zkušební a měřicí technika – Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-4: Zkušební a měřicí technika – Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-5 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-5: Zkušební a měřicí technika – Rázový impuls – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-6 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4: Zkušební a měřicí technika – Oddíl 6: Odolnost proti rušením šířeným vedením indukovaným vysokofrekvenčními poli

ČSN EN 61000-4-8 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-8: Zkušební a měřicí technika – Magnetické pole síťového kmitočtu – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-9 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-9: Zkušební a měřicí technika – Pulsy magnetického pole – zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-11 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-11: Zkušební a měřicí technika – Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí – Zkoušky odolnosti

ČSN EN 61000-4-12 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-12: Zkušební a měřicí technika – Tlumená sinusová vlna – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-13 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-13: Zkušební a měřicí technika – Harmonické a meziharmonické včetně signálů v rozvodných sítích na střídavém vstupu/výstupu napájení – Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti

ČSN EN 61000-4-14 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-14: Zkušební a měřicí technika – Kolísání napětí – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-27 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-27: Zkušební a měřicí technika – Nesymetrie – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-28 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-28: Zkušební a měřicí technika – Kolísání síťového kmitočtu – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-29 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-29: Zkušební a měřicí technika – Krátkodobé poklesy, krátká přerušení a pomalé změny napětí na vstupech stejnosměrného napájení – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-6-3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-3: Kmenové normy – Emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

ČSN EN 61000-6-4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-4: Kmenové normy – Emise – Průmyslové prostředí

ČSN EN 50121-1 Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 1: Všeobecně

ČSN EN 50121-3-1 Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 3-1: Drážní vozidla – Vlak a celkové vozidlo

ČSN EN 50121-3-2 Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 3-2: Drážní vozidla – Zařízení

ČSN EN 50121-4 Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

Normy pro skupiny výrobků – emise

ČSN EN 55011 Průmyslová, vědecká a lékařská (ISM) vysokofrekvenční zařízení – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření

ČSN EN 55014-1 Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 1: Emise

ČSN EN 55015 Meze a metody měření charakteristik rádiového vysokofrekvenčního způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

Normy pro skupiny výrobků – odolnost

ČSN EN 61000-6-1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-1: Kmenové normy – Odolnost – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

ČSN EN 61000-6-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-2: Kmenové normy – Odolnost pro průmyslové prostředí

ČSN EN 61439-1 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 61800-3 Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí – Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody

ČSN EN 61543 Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití – Elektromagnetická kompatibilita

ČSN EN 61547 Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely – EMC – požadavky odolnosti

ČSN EN 62040-2 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 2: Požadavky EMC

ČSN EN 50130-4 Poplachové systémy – Část 4: Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci

ČSN EN 60870-2-1 Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 2: Provozní podmínky – Oddíl 1: Napájení a elektromagnetická kompatibilita

ČSN EN 50270 Elektromagnetická kompatibilita – Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku

ČSN EN 55024:2011 Zařízení informační techniky – Charakteristiky odolnosti – Meze a metody měření

ČSN EN 55014-2 Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 2: Odolnost – Norma skupiny výrobků

ČSN EN 61204-3 Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem – Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

ČSN EN 13763-26 Výbušniny pro civilní použití – Rozbušky a zpožďovače – Část 26: Definice, metody a požadavky na zařízení a příslušenství pro spolehlivou a bezpečnou funkci rozbušek a zpožďovačů

ČSN P CEN/TS 13763-27 Výbušniny pro civilní použití – Rozbušky a zpožďovače – Část 27: Definice, metody a požadavky na elektronické iniciační systém

Statická elektřina

ČSNcCLR/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry – Část 32-1: Nebezpečí od statické elektřiny – Návod (pouze v anglickém jazyce) – nahradila ČSN 33 2030 Elektrostatika – Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN EN 60079-32-2 Výbušné atmosféry – Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny – Zkoušky

ČSN EN 1081 Pružné podlahové krytiny – Zjišťování elektrického odporu

ČSN EN 1149-1 Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti – Část 1: Zkušební metoda pro měření povrchového měrného odporu

ČSN EN 1149-2 Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti – Část 2: Zkušební metoda pro měření vnitřního odporu

ČSN EN 1149-3 Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti – Část 3: Metody zkoušení pro měření snížení náboje

ČSN EN 1360 Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro výdejní palivové čerpací systémy – Specifikace

ČSN EN 1761 Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro cisternové vozy – Specifikace

ČSN EN 1762 Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn nad 25 barů (2,5 MPa) – Specifikace

ČSN EN 13483 Pryžové a plastové hadice s koncovkami s vnitřním odpařováním paliva pro výdejní palivové čerpací systémy – Specifikace

ČSN EN 13794 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Únikový autonomní dýchací přístroj s uzavřeným okruhem – Požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 61340-2-1 Elektrostatika – Část 2-1: Metody měření – Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj

ČSN EN 61340-2-3 Elektrostatika – Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých rovinných materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje

ČSN EN 61340-3-1 Elektrostatika – Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů – Časové průběhy elektrostatického výboje pro model lidského těla (HBM)

ČSN EN 61340-3-2 Elektrostatika – Část 3-2: Metody simulace elektrostatických jevů – Časové průběhy elektrostatického výboje pro strojový model (MM)

ČSN EN 61340-4-1 Elektrostatika – Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah

ČSN EN 61340-4-3 Elektrostatika – Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Obuv

ČSN EN 61340-4-5 Elektrostatika – Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Elektrostatika – Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

ČSN EN 61340-5-1 Elektrostatika – Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Obecné požadavky

ČSN EN 61340-5-2 Elektrostatika – Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Uživatelský návod

ČSN EN ISO 284 Dopravní pásy – Elektrická vodivost – Technické požadavky a metody zkoušení

ČSN EN ISO 8028 Pryžové a/nebo plastové hadice s koncovkami pro bezvzduché stříkání nátěrových hmot – Specifikace

ČSN EN ISO 8031 Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami – Stanovení elektrického odporu a vodivosti

ČSN EN ISO 20344 Osobní ochranné prostředky – Metody zkoušení obuvi

ČSN EN ISO 20345 Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv

ČSN EN ISO 20346 Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv

ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv

ČSN EN ISO 21178 Lehké dopravní pásy – Určení elektrického odporu

ČSN EN ISO 21179 Lehké dopravní pásy – Určení elektrického pole generovaného běžícím lehkým dopravním pásem

Lakovny (elektrostatické a ostatní)

ČSN EN 50050-1 Elektrostatické ruční stříkací zařízení – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty

ČSN EN 50050-2 Elektrostatické ruční stříkací zařízení – Bezpečnostní požadavky – Část 2: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé práškové nátěrové hmoty

ČSN EN 50050-3 Elektrostatické ruční stříkací zařízení – Bezpečnostní požadavky – Část 3: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé vločky

ČSN EN 50176 Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 50177 Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 50223 Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček – Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 1539 Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek – Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 1953 Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty – Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 12753 Systémy tepelného čištění odpadních plynů ze zařízení pro povrchovou úpravu – Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 12581 Lakovny – Stroje pro máčecí a elektroforetické nanášení organických tekutých nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 12621 Stroje pro dodávání a cirkulaci nátěrových hmot pod tlakem – Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 12757-1 Míchací stroje nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Míchací stroje pro použití v autolakovnách

ČSN EN 12921-1 Stroje pro čištění povrchů a úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par – Část 1: Společné bezpečnostní požadavky

ČSN EN 12921-2 Stroje pro čištění povrchů a úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par – Část 2: Bezpečnost strojů používajících čistící kapaliny na vodní bázi

ČSN EN 12921-3 Stroje pro čištění povrchů a úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par – Část 3: Bezpečnost strojů používajících hořlavé čistící kapaliny

ČSN EN 12921-4 Stroje pro čištění povrchů a úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par – Část 4: Bezpečnost strojů používajících halogenová rozpouštědla

ČSN EN 16985 Stříkací kabiny pro organické nátěrové hmoty – Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 14462 Zařízení pro povrchovou úpravu – Zkušební předpis pro hluk ze zařízení pro povrchovou úpravu včetně jejich pomocného manipulačního zařízení – Třídy přesnosti 2 a 3

Analyzátory plynu a kyslíkoměry

ČSN EN 45544-1 Ovzduší na pracovišti – Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par – Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody

ČSN EN 45544-2 Ovzduší na pracovišti – Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par – Část 2: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací v oblasti limitních hodnot

ČSN EN 45544-3 Ovzduší na pracovišti – Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par – Část 3 Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací daleko nad limitními hodnotami

ČSN EN 45544-4 Ovzduší na pracovišti – Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par – Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu

ČSN EN 50104 Elektrická zařízení pro detekci kyslíku – Požadavky na provedení a metody zkoušek

ČSN EN 50270 Elektromagnetická kompatibilita – Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů a kyslíkoměrů

ČSN EN 50271 Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů a kyslíkoměrů – Požadavky a zkoušky zařízení používající software a nebo digitální technologie

ČSN EN 50194-1 Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách – Zkušební metody a funkční požadavky

ČSN EN 50194-2 Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách – Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích na rekreačních vozidlech a podobných prostorech – Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky

ČSN EN 50244 Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných domech – Návod pro výběr, instalaci, používání a údržbu

ČSN EN 50291-1 Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách – Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky

ČSN EN 50291-2 Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech – Část 2: Elektrická zařízení pro pevné instalace v rekreačních vozidlech a podobných prostorech, včetně rekreačních plavidel – Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky

ČSN EN 50292 Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách – Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu

ČSN EN 50379-1 Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek

ČSN EN 50379-2 Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení – Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení

ČSN EN 50379-3 Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení – Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení

ČSN EN 50402 Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých a toxických plynů nebo par nebo kyslíku – Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů detekce plynů

ČSN EN 60079-29-1 Výbušné atmosféry – Část 29-1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

ČSN EN 60079-29-2 Výbušné atmosféry – Část 29-2: Detektory plynů – Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku

ČSN EN 60079-29-3 Výbušné atmosféry – Část 29-3: Detektory plynů – Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů

ČSN EN 60079-29-4 Výbušné atmosféry – Část 29-4: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů s otevřenou cestou

Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.

IČ: 0577880 / DIČ: CZ00577880

Adresáře
Info

Pikartská 1337/7, 716 00,

Ostrava – Radvanice

+420 595 223 111
ftzu@ftzu.cz